Strategie rozwoju przedszkola - Psychologia Dziecka

Przedszkole to miejsce, od którego oczekujemy po pierwsze bezpieczeństwa, po drugie kreatywnego zorganizowania zajęć dla dzieci, tak, by te dobrze się czuły. Przedszkole musi działać przejrzyście. Do obowiązków dyrekcji należy sporządzenie rocznego planu pracy przedszkola. Jest to dokument strategiczny, obejmujący zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

Plan pracy przedszkola sporządza dyrekcja, a zatwierdza rada pedagogiczna. Przepisy nie określają dość jasno zasad i terminów jego tworzenia. Jednak istnieją pewne ogóle ramy dyktujące, co dokument musi zawierać, wynikają one z koncepcji pracy przedszkola i z podstawy programowej. Tak, więc plan musi zawierać elementy nadzoru pedagogicznego, dyrekcja musi określić sposoby inspirowania nauczycieli do jeszcze doskonalszej i jakościowej pracy na rzecz przedszkola, zaplanować konieczne obserwacje pracy, kontrole, hospitacje, doskonalenie zawodowe. Plan określa programy obowiązujące w danym roku w tym wychowawczy, edukacyjny, profilaktyczny. Tutaj ważne jest, by program realizowany był różnorodnie, zajęcia podzielone odpowiednio na swobodną zabawę, część sportową, dydaktyczną i jeszcze szereg innych zajęć. Dzieci nie lubią monotonii, a ich umysły szybko się nudzą i to trzeba uwzględnić w sporządzaniu planu. Ważna informacją, jaką powinien zawierać dokument jest kwestia obserwacji pedagogicznych, plan musi wskazywać sposoby i terminy informowania rodziców o realizowanych programach, o sukcesach i słabościach ich dzieci i wskazywać sposoby radzenia sobie z ewentualnymi problemami oraz zachęcać rodziców do zaangażowania się w bieżące sprawy przedszkola. Ostatnim stałym elementem sporządzanego planu jest ustalenie wycieczek, imprez przedszkolnych i ewentualnych dodatkowych zajęć. Ta część powstaje na bazie współpracy z nauczycielami i rodzicami. Plan musi jasno określić ramy czasowe zarówno imprez, realizowanych programów, jak i kontroli pedagogicznych.

Sporządzenie planu pracy wcale nie jest łatwe. Jednak, jeśli już uporamy się z tym zadaniem będziemy mieli dokument, który pomoże w codziennej pracy. Będziemy mieli punkt odniesienia, coś, z czym skonfrontujemy nasze nadzorcze i nauczycielskie poczynania. Nie zapomnimy o kierunku rozwoju i nie zboczymy z obranej drogi.

Możesz zajrzeć również do naszego sklepiku:
https://psychologiadziecka.org/sklep

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zarządzaj plikami cookies