Licencja na użytek prywatny materiałów wydanych przez Wydawnictwo Psychologiadziecka.org


Skrót licencji

Zakupione materiały możesz:

 • wykorzystywać w ramach pełnionej funkcji lub wykonywanej pracy, np. na zajęciach szkolnych, w trakcie konsultacji psychologicznych, w trakcie prowadzenia szkoleń i warsztatów
 • wykorzystywać w ramach przygotowywania tablicy informacyjnej z materiałami edukacyjnymi
 • udostępniać uczniom w czasie prowadzonych zajęć

Zakupionych materiałów nie możesz:

 • publikować i rozpowszechniać na stronach internetowych (w tym stronach internetowych szkół czy placówek psychologicznych), w serwisach społecznościowych i na grupach internetowych
 • odsprzedawać osobom trzecim
 • modyfikować

 1. Definicje

a) Materiały – oznacza wszystkie treści, teksty, obrazy, filmy, pliki dźwiękowe, oprogramowanie lub inne materiały udostępnione przez Wydawnictwo.

b) Licencjobiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zakupiła lub uzyskała dostęp do Materiałów na użytek prywatny.

c) Wydawnictwo – oznacza właściciela praw autorskich do Materiałów oraz firmy powiązane z wydaniem i dystrybucją Materiałów.

 1. Zakres Licencji

Wydawnictwo udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na użytek prywatny Materiałów. Licencjobiorca ma prawo korzystać z Materiałów wyłącznie w celach prywatnych i osobistych, niekomercyjnych.

Przykładowy użytek prywatny Materiałów:

– wykorzystanie Materiałów w ramach pełnionej funkcji lub wykonywanej pracy, np. na zajęciach szkolnych, w trakcie konsultacji psychologicznych z pacjentami, w trakcie prowadzenia szkoleń i warsztatów, w ramach przygotowywania tablicy informacyjnej z materiałami edukacyjnymi.

 1. Zakaz Użytku Komercyjnego

Licencjobiorca nie ma prawa wykorzystywać Materiałów w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Wydawnictwa. Licencjobiorca nie ma prawa publikować i rozpowszechniać materiałów na stronach internetowych (w tym stronach internetowych szkół czy placówek psychologicznych), w serwisach społecznościowych i na grupach internetowych, odsprzedawać osobom trzecim ani modyfikować. Materiały są chronione cyfrowym znakiem wodnym.

 1. Ochrona Praw Autorskich

Wszelkie prawa autorskie do Materiałów oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej pozostają własnością Wydawnictwa. Licencja udzielona Licencjobiorcy nie stanowi przeniesienia praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej.

 1. Zakaz Dystrybucji lub Udostępniania Materiałów

Licencjobiorca nie ma prawa kopiować, dystrybuować, udostępniać publicznie, ani przekazywać Materiałów osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Wydawnictwa, z wyjątkiem: postów umieszczonych na stronie www.psychologiadziecka.org oraz w mediach społecznościowych Wydawnictwa. Udostępnione lub skopiowane teksty należy każdorazowo podpisać autorem, tj. Wydawnictwo Psychologiadziecka.org.

Licencjobiorca nie ma prawa sprzedawać żadnych Materiałów udostępnionych przez Wydawnictwo.

 1. Odpowiedzialność

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Materiałów przez Licencjobiorcę.

 1. Zmiany w Licencji

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tej Licencji w dowolnym momencie. Zmiany te będą obowiązywać od chwili opublikowania nowej wersji Licencji na stronie internetowej Wydawnictwa.

 1. Postanowienia Końcowe

a) Niniejsza Licencja stanowi pełne porozumienie między Stronami w sprawie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia lub porozumienia między Stronami.

b) Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą Licencją będą rozstrzygane zgodnie z prawem właściwym dla siedziby Wydawnictwa.

c) W przypadku nieważności lub niewykonalności któregokolwiek postanowienia niniejszej Licencji pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

d) Niniejsza Licencja jest wiążąca dla obu Stron oraz ich następców i prawowitych nabywców.

e) Wszelkie pytania dotyczące tej Licencji można kierować na adres kontaktowy Wydawnictwa admin@psychologiadziecka.org